<   Aktuality

Experti na občanskou společnost: Inflace a vysoké ceny energií dostávají pod tlak také neziskovky

Sdílet:
23. 02. 2023

Druhá polovina roku 2022 se nesla především v duchu pokračujícího zapojení občanské společnosti do řešení důsledků ruské války proti Ukrajině. V reakci na aktuální potřeby společnosti vznikly mnohé nové iniciativy a různé části občanské společnosti se zapojily do řešení integrace uprchlíků a uprchlic, energetické chudoby, posílení odolnosti ČR vůči vlivu nedemokratických režimů, zefektivňování státní správy a mnohých dalších.

Část aktérů z neziskového sektoru se také aktivně účastnila agendy a akcí českého předsednictví v Radě EU. Důsledky ruské invaze na Ukrajině však odhalily dlouhodobé nedostatky fungování státu například v oblasti integrace cizinců, vzdělávání či sociální politice a s tím také limity státu ve schopnosti rychle a efektivně pomoci občanům. Rekordní míra inflace navíc negativně dopadá i na organizovanou část občanské společnosti, která stát podporuje v odstraňování výše zmíněných nedostatků.  

I kvůli neefektivní strategické komunikaci státu, nedostatečným podmínkám pro nezávislou žurnalistiku a neudržitelnému financování veřejnoprávních médií se nedaří tlumit negativní efekty dezinformací. Rostoucí napětí ve společnosti hrozí tím, že se obrátí i proti občanské společnosti a ohrozí její schopnost pomáhat v oblastech sociálních služeb i lidských práv, a naplňovat roli hlídacích psů demokracie a partnerů pro konstruktivní debatu o společenských tématech. Zlepšení společenského klimatu pro činnost nestátních neziskových organizací (NNO) a posílení porozumění společenské funkci a přínosům neziskového sektoru je přitom jednou z priorit vládní strategie spolupráce s NNO. Na straně státu ale nejsou zajištěné dostatečné kapacity a zdroje pro vnější komunikaci spolupráce s NNO, ani efektivní budování kultury této spolupráce. 

Mezi hlavní trendy expertky a experti řadí:

Pozitivní trendy:

 • Přetrvávající houževnatost občanské společnosti a vznik nových iniciativ reagujících na nové výzvy.
 • Ocenění solidarity veřejnosti a práce lidí z nestátních neziskových organizací, která podle slov premiéra Petra Fialy přispívá k odolnosti české společnosti a její schopnosti se vyrovnávat s aktuálními i dlouhodobými výzvami, pronesené ze strany premiéra a zmocněnkyně pro lidská práva u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv.
 • Pozitivní hodnocení dosavadní spolupráce a deklarování principiální důležitosti zapojovat neziskové organizace a jejich střešní organizace do tvorby veřejných politik ze strany státní správy – hlavně pro jejich odbornost, reprezentativnost a spolehlivost (viz zjištění výzkumu Rady vlády pro NNO a závěry konference Strategická partnerství).
 • Zřízení nové pozice zmocněnkyně vlády pro záležitosti romské menšiny v ČR a historicky první jmenování Mgr. Lucie Fukové zmocněnkyní v prosinci 2022. 
 • Zahájení příprav zákona zřizující institut dětského ombudsmana a jednání o vzniku nezávislé lidskoprávní instituce.
 • Zřízení odborné pracovní skupiny pro systémovou změnu financování neziskových organizací na půdě Rady vlády pro NNO (RVNNO).
 • Přijetí doporučení RVNNO Ministerstvem vnitra k novelizaci zákona a úpravě příručky, která by po dvou letech nejasností zjednodušila a zpřehlednila pravidla pro pořádání veřejných sbírek. 
 • Předložení dílčí novely k zákonu o zadávání veřejných zakázek, vyjímající převody dotací mezi partnery v dotačních projektech z působnosti zákona, jako výsledek koordinace NNO při ovlivňování legislativy ve společném zájmu. 
 • Využití otevřené výzvy k nominacím do některých poradních orgánů vlády (např. Rady vlády pro NNO a jejího Výboru pro EU) a zástupců RVNNO do vybraných monitorovacích výborů fondů EU (OP JAK, OP TAK aj.) v souladu s novou metodikou participace.
 • Vyspělá úroveň filantropické kultury v ČR a pokračující růst individuální filantropie navzdory negativním vlivům jako jsou inflace a růst cen energií.

Negativní trendy:

 • Oslabení Úřadu veřejného ochránce práv v důsledku dlouhodobého nesouladu mezi ombudsmanem Křečkem a jeho zástupkyní Šimůnkovou, vedlo k odebrání agend zástupkyni a následné její rezignaci. Zvolení nového zástupce Víta A. Schorma prozatím neřeší podstatu problému.
 • Chybějící mechanismy pro zapojování NNO ze strany státní správy při rozhodování a celková nedostatečná kultura občanské participace se projevuje např. při snaze o zapojení aktérů do komplexních procesů, jako je Národní plán obnovy.
 • Přetrvávající neporozumění mezi státní správou a střešními organizacemi NNO ohledně hlavních překážek pro spolupráci (nedostatek kapacit NNO, nedostatečný přístup k informacím pro NNO, nízká informovanost státní správy o partnerech mezi NNO a způsobech jejich zapojení – viz zjištění výzkumu).
 • V oblasti digitalizace zhoršení Česka o jedno místo v žebříčku států EU v Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI). 
 • Tendence aplikovat pravidla veřejných sbírek na širší množinu individuálních darů, obzvláště těch, které spadají do soukromoprávního vztahu mezi dárcem a obdarovaným plynoucí z nevhodné legislativní úpravy veřejných sbírek a nedostatečné metodické podpory krajských správních orgánů. 
 • Hrozící pokles individuálních darů na dobročinné účely v důsledku horšící se ekonomické situace českých domácností.
 • Pokračující tendence v oblasti digitalizace nárazově podporovat vysoce inovativní projekty (finančně a dobrovolnicky), zatímco většině organizací občanského sektoru nadále chybí základní infrastruktura a digitální kompetence.
 • Obtížně dosažitelná podpora rozvoje digitálních kompetencí pro neziskové organizace v důsledku nedostatku vhodně cílených programů, vysokých nákladů a provozní reality organizací. 


Doporučení expertní skupiny pro další období:

 • Hledat další způsoby, jak snižovat napětí ve společnosti, například účinnou strategickou komunikací v rámci i vně státní správy, včetně uznání rozmanitých rolí a aktivit občanské společnosti (občanů i neziskových organizací) a důležitosti jejich zapojování do rozhodování jako důležité hodnoty demokracie.
 • Cíleně podporovat rozvoj participace napříč státní správou, například účinným pilotním ověřením tzv. metodiky participace, vyhodnocováním zapojování organizací občanské společnosti, dlouhodobým budováním kapacit a kompetencí na straně státní správy (pro nastavování a řízení participativních procesů) i partnerů z řad občanské společnosti (pro zapojování se) a celkovým posílením jejich transparentnosti (např. v oblasti nominací a příležitostí pro zapojení do poradních a pracovních orgánů).
 • Aktivně řešit dopady inflace a růstu cen energií na financování činnosti neziskových organizací opatřeními typu zastropování cen energií, mimořádným navýšením již schválených dotačních prostředků apod.
 • V oblasti využívání digitálních technologií podporovat formy udržitelné dlouhodobé spolupráce tak, aby neziskové organizace nebyly závislé pouze na nárazové expertní dobrovolnické výpomoci.
 • V podpůrných programech pro rozvoj digitálních kompetencí zohlednit velikost a provozní realitu neziskových organizací, které jsou typicky spíše menší a potřebují rozvíjet základní IT uživatelské znalosti a řízení IT místo specializovaných IT pozic.
 • Dokončit novelizaci Zákona o veřejných sbírkách, která bude respektovat kontext již existujících právních úprav (např. z oblastí opatření proti praní špinavých peněz a e-privacy) a postavení veřejných sbírek v mixu individuálně fundraisingových metod. 
 • Dodržovat harmonogram poskytování dotací NNO indikovaný v Zásadách vlády. Zpoždění ve vyhlašování dotačních programů (např. program MPSV na financování sociálních služeb nadregionálního a celostátního charakteru), ohrožuje financování NNO v první polovině roku. 
 • Hledat příležitosti pro posílení finanční stability neziskových organizací, které by je ochránily před propadem příjmů z darů od jednotlivců a firem.

Sledujte Síť k ochraně demokracie na sociálních sítích

Sdílet:

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.