<   Zpět na úvodní stranu

Připojím se do Sítě

Chcete se do Sítě připojit jako člen? Stačí vyplnit tento formulář a pošleme Vám předvyplněné prohlášení o zapojení do Sítě.

Chci se přihlásit jako:

Statutární zástuPCe

Kontaktní osoba (pokud se liší)Kontaktní údaje

s kým máme dokončit přihlašovací proces a řešit drobné administrativní záležitosti

Prohlašuji, že za klíčovou hodnotou pro fungování naší země považuji demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, jak je uvedeno v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod. Proto jsem se rozhodl/a zapojit do Sítě k ochraně demokracie a uvedené hodnoty naší demokracie hájit.

Žádám koordinátory Sítě k ochraně demokracie:

  • aby mne v případě vážného ohrožení či narušení demokratických principů informovali o stanovisku Fóra expertů k hlídání mantinelů demokracie a možnostech, jak toto ohrožení odvrátit či dosáhnout nápravy,
  • aby mi dvakrát ročně zaslali zprávu monitorující hrozby pro demokracii v ČR, kterou připraví experti pracovních skupin Fóra expertů k hlídání mantinelů demokracie.

Zavazuji se, že v případě doručení informací o závažném ohrožení či narušení demokratických principů a možných kroků k nápravě odpovědně zvážím, jak mohu osobně přispět k řešení.

Zvážím také možnost tyto informace šířit vhodnými komunikačními kanály.

Tímto způsobem mohu informovat až
občanů (volitelné).

Stručně o zapojení do Sítě k ochraně demokracie

  • Síť propojuje občanskou společnost s experty a expertkami za účelem ochrany principů demokratického právního státu
  • Formou čestného prohlášení (tady je jeho znění) se do Sítě připojují spolky, firmy, neformální uskupení i jednotlivci, kteří za tímto záměrem stojí napříč Českem a jeho názorovými bublinami.
  • Se členy Sítě máme dohodu, že je budeme informovat o nejpodstatnějších událostech a trendech ovlivňujících zdraví české demokracie. V případě závažné hrozby pro ústavnost nebo lidská práva se od nás dozví, co se děje a podniknou kroky k jejímu odvrácení (navrhneme různé možnosti zapojení).
  • Zapojení do Sítě je dobrovolné. Je na každém členovi, zda bude pouze pasivně přijímat informace od nás nebo aktivně zasílat podněty a navrhovat vlastní iniciativy. 
  • Členství v Síti je pro všechny zdarma, protože je pro nás důležité, aby se do ochrany demokracie mohli zapojit skutečně všichni bez rozdílu. Je to hlavní důvod, proč uvítáme Váš dobrovolný příspěvek.
  • PRO ORGANIZACE: Členové mají možnost ostatní členské organizace informovat o svých iniciativách souvisejících s ochranou demokracie a zvát ostatní k zapojení a podpoře.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.