<   Zpět na úvodní stranu

Péče o občanský prostor

Realizujeme projekt na podporu občanského prostoru


V dubnu roku 2024 jsme zahájili evropský projekt PROSECO, který vychází z  potřeby chránit a podporovat hodnoty a práva evropské společnosti. Naším cílem je ve spolupráci s partnery posílit občanské organizace a podmínky pro jejich fungování v České republice, Slovensku, Slovinsku a Chorvatsku.

Společně jsme zahájili projekt PROSECO – Empowering Civic Space. Chceme odolnější občanský sektor, proto propojíme na 1 000 lokálních nevládních organizací a 50 jejich střešních sítí v České republice, na Slovensku, v Chorvatsku a ve Slovinsku. Náš projekt byl vybrán v rámci programu Evropské komise „Občané, rovnost, práva a hodnoty“ (CERV), ve kterém se svou žádostí uspělo pouze 16 % přihlášených.

Projekt jsme zahájili v Praze dvoudenním setkáním partnerských organizací ze Slovenska, Česka, Chorvatska a Slovinska: Malý Berlín, Síť k ochraně demokracie, Crosol a Peace Institute.

Co chceme v následujících dvou letech dělat:

  • Společně monitorovat a analyzovat občanský prostor v jednotlivých zemích, zpracovávat o tom komplexní zprávy a navzájem se učit.
  • Posilovat spolupráci, dialog a sdílení dobrých praxí na místní i evropské úrovni.
  • Organizovat strategické koordinační schůzky pro sítě nevládních organizací.
  • Pořádat kulaté stoly s policy-makery o jejich podpoře právního státu, občanského prostoru a demokracie v zapojených zemích i na úrovni EU.

Těšíme se na spolupráci s partnery i Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Za podporu při přípravě i realizaci projektu děkujeme Filantropické iniciativě pro demokracii a solidaritu v Evropě, Civitates. 

Projekt s plným názvem “Empowering Ecosystems of Civil Society Organisations in the Czech Republic, Slovakia, Croatia, and Slovenia” financuje Evropská unie. Názory vyjádřené autorem nejsou nutně názorem EU a EU ani EACEA za ně nenese odpovědnost. 

Více o programudalších podpořených projektech

We're Implementing A Project To Protect Civic Space

In April 2024, we launched the European PROSECO project, based on the need to protect and promote the values and rights of European society. In cooperation with partners, our aim is to strengthen civil society organisations and the conditions for their functioning in the Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Croatia.

Together we have launched the PROSECO project on Empowering Civic Space. We are striving for a more resilient civic sector and will connect over 1,000 local NGOs and 50 of their umbrella networks in the Czech Republic, Slovakia, Croatia and Slovenia. Our project was selected under the European Commission's Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) programme, in which only 16% of applicants were successful.

We kicked the project off in Prague with a two-day meeting of partner organisations from Slovakia, Czech Republic, Croatia and Slovenia: Malý Berlín, Network for the Protection of Democracy, Crosol and Peace Institute.

What we want to achieve in two years:

  • To jointly monitor and analyse civic space in each country, produce comprehensive reports about it and learn from each other.
  • Strengthen cooperation, dialogue and sharing of good practices at local and European level.
  • Organise strategic coordination meetings for NGO networks.
  • Organise roundtables with policy-makers on their support for the rule of law, civic space and democracy in the countries involved and at the EU level.

We look forward to working with our partners and the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). We would like to thank the Philanthropic Initiative for Democracy and Solidarity in Europe - Civitates for their support in the preparation and implementation of the project.

--

The project with the full title "Empowering Ecosystems of Civil Society Organisations in the Czech Republic, Slovakia, Croatia, and Slovenia" is funded by the European Union. The views expressed by the author are not necessarily those of the EU and neither the EU nor EACEA is responsible for them. 

More about the programme and other supported projects.

Díky, že podporujete spolupráci expertů a občanské společnosti na ochraně demokracie.