<   Zpět na úvodní stranu

Jak Síť funguje

Síť k ochraně demokracie propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřeného v Ústavě a Listině základních práv a svobod.

Jak Síť k ochraně demokracie funguje?

Pro fungování Sítě je klíčové její expertní zázemí a schopnost členů zapojit se do diskuze a oslovit své kontakty. Nezávislé uskupení více než 50 expertů (tzv. Fórum expertů) průběžně sleduje trendy v 8 klíčových oblastech pro fungování demokracie a vyhodnocuje rizika. V případě, že zjistí riziko pro fungování demokracie v ČR, informuje o tom koordinátora Sítě, který stanovisko expertů dále šíří členům - zapojeným organizacím a jednotlivcům. Ti se mohou zapojit do debaty a sdílet informace a výzvy k akci mezi občany. Včasná spolupráce občanů umožňuje včas dosáhnout nápravy.

Členové Sítě k ochraně demokracie získávají komplexní informační servis:

  • Standardně obdrží dvě monitorovací zprávy ročně, které shrnují, jak se naší demokracii daří v 8 klíčových oblastech. Díky nim mají přehled o trendech a potenciálních hrozbách.
  • V případě hrozby kromě toho obdrží navíc expertní stanovisko a výzvu k zapojení, která umožňuje přispět k včasné nápravě.

Spolupráci všech článků Sítě zajišťuje koordinátor Sítě. Na jeho činnost dohlížejí garanti a garantky, osobnosti s významnými zkušenostmi s fungováním státu v různých oblastech, u nichž je zřejmá jejich dlouhodobá podpora principů demokratického právního státu.

Zájemci o aktivnější zapojení mohou spolupracovat na vyhodnocování rizik pro demokracii. Vedle toho Síť poskytuje také svobodný prostor ke sdílení informací. Všichni členové mají k dispozici platformu pro sdílení informací a diskuzi. Členové tzv. Akční skupiny mohou sdílet informace o méně významných hrozbách napřímo s ostatními členy Akční skupiny a navrhovat výzvy k akci.

Chcete se připojit?

K Síti k ochraně demokracie je možné se připojit podpisem prohlášení (pro organizace a pro jednotlivce). Stačí jej vyplnit, podepsat a naskenované zaslat na vendula@ochranademokracie.cz. Budeme se těšit na spolupráci.