<   Zpět na úvodní stranu

Jak Síť funguje

Síť k ochraně demokracie propojuje jednotlivce, obchodní společnosti, nevládní neziskové organizace a neformální spolky, které se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřeného v Ústavě a Listině základních práv a svobod.

Jak Síť k ochraně demokracie funguje?

Pro fungování Sítě je klíčové její expertní zázemí a schopnost členů zapojit se do diskuze a oslovit své kontakty. Nezávislé uskupení více než 50 expertů (tzv. Fórum expertů) průběžně sleduje trendy v 7 klíčových oblastech pro fungování demokracie a vyhodnocuje rizika. V případě, že zaznamená hrozbu pro fungování demokracie v ČR, informuje o tom koordinátora Sítě, který stanovisko expertů dále šíří členům - zapojeným organizacím a jednotlivcům. Ti se mohou zapojit do debaty a sdílet informace a výzvy k akci mezi občany. Reakce občanské společnosti umožňuje včas dosáhnout nápravy.

Členové Sítě k ochraně demokracie získávají informační servis:

  • Standardně obdrží dvě monitorovací zprávy ročně, které shrnují, jak se naší demokracii daří v 7 klíčových oblastech. Díky nim mají přehled o trendech a potenciálních hrozbách.
  • V případě hrozby kromě toho obdrží navíc expertní stanovisko a výzvu k zapojení, která umožňuje přispět k včasné nápravě.

Spolupráci všech článků Sítě zajišťuje koordinátor Sítě. Na jeho činnost dohlížejí garanti a garantky, osobnosti s významnými zkušenostmi s fungováním státu v různých oblastech, u nichž je zřejmá jejich dlouhodobá podpora principů demokratického právního státu.

Zájemci o aktivnější zapojení mohou spolupracovat na vyhodnocování rizik pro demokracii. Vedle toho Síť poskytuje také svobodný prostor ke sdílení informací. Všichni členové mají k dispozici platformu pro sdílení informací a diskuzi. Členové tzv. Akční skupiny mohou sdílet informace o méně významných hrozbách napřímo s ostatními členy Akční skupiny a navrhovat výzvy k akci.

Chcete se připojit?

K Síti k ochraně demokracie je možné se připojit jako jednotlivec či organizace prostřednictvím formuláře na hlavní stránce. Těšíme se na spolupráci!

Co říkají naši členové

„Bez demokracie nemůže efektivně fungovat občanská společnost a platí to i naopak. Každá nezisková organizace by proto měla mít zájem na tom, aby u nás demokracie fungovala. Zároveň to nepovažujeme za samozřejmost a myslíme si, že je třeba být aktivní v její obraně. Proto jsme rádi součástí Sítě k ochraně demokracie." - Nadace Krása Pomoci 

„Demokracie je základní hodnotou našeho státu a společnosti. Stejně jako jiné hodnoty se buduje dlouhodobě, ale lze ji rychle zbořit. Mladým starostům a nezávislým na demokracii v naši zemi záleží a proto jsme uvítali možnost zapojit se do Sítě k ochraně demokracie. Jde o organizaci chránící fungování demokracie, čehož dosahuje sledováním politiky a edukací občanů. Fungující demokracie předpokládá občany, kteří se zapojí do veřejného dění, nakonec demokracie je přeci vláda lidu." - mSTAN (Mladí starostové a nezávislí) 

„Prezident Tomáš Garrigue Masaryk říkal, že demokracii máme, a teď to chce „nějaké ty demokraty“. Profesor Jan Sokol o 100 let později dodává, že je třeba také přiložit ruku k dílu. A proto je EDUin součástí sítě k ochraně demokracie." - EDUin

„Každý se má snažit být dobrým člověkem. To se však nestane jen samotným rozhodnutím pro dobro. Spíše je třeba o ně vytrvale usilovat. Pak má člověk naději, že se postupně stává lidštějším. Podobně se to má s demokracií. Pokud o ni budeme pečovat a ji rozvíjet, bude se prohlubovat a stále více prorůstat společností. Chceme se o to pokoušet spolu s vámi." - Josef KVAPIL a.s.

„Být součástí Sítě k ochraně demokracie je pro nás důležitá součást našeho fungování. Demokratické principy společnosti jsou nezbytností pro svobodné žití. Při naší činnosti se každý den setkáváme s touhou po nezávislém, svobodném životě a žít v demokratickém systému je jediná cesta za jejím naplněním." - Centrum Paraple